Quản trị marketing là gì?

Quản trị marketing là gì

1. Khái niệm Quản trị Marketing

Quản trị marketing là “sự phân tích, kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển các chiến lược và chương trình marketing nhằm thực hiện các trao đổi mong muốn với thị trường mục tiêu để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp”.
Quản trị Marketing bao gồm 3 giai đoạn chính như sau:
(1) Kế hoạch hóa
(2) Tổ chức thực hiện
(3) Kiểm soát

2. Đặc điểm của Quản trị Marketing

– Là quá trình gồm các giai đoạn kế tiếp nhau được tiến hành liên tục
– Là hoạt động quản trị theo mục tiêu
– Là quản trị khách hàng và nhu cầu thị trường.
– Bao trùm tất cả các quan hệ của doanh nghiệp với các đối tác và môi trường bên ngoài.
– Bao gồm một tập hợp các hoạt động chức năng kết nối các chức năng quản trị khác của doanh nghiệp
– Đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và có bộ máy tổ chức quản trị marketing hợp lý.

3. Những nhiệm vụ chủ yếu của Quản trị Marketing

– Xây dựng, quản lý và khai thác MIS.
– Nghiên cứu thị trường làm cơ sở cho quyết định marketing.
– Xây dựng các chiến lược và kế hoạch marketing.
– Tổ chức thực hiện chiến lược/kế hoạch marketing đã xây dựng.
– Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh các biện pháp marketing
– Giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch và biện pháp marketing cụ thể
– Xây dựng và đề xuất sử dụng ngân sách marketing
– Đảm bảo sự ủng hộ và phối hợp của các bộ phận chức năng khác.

4. Tiến trình thực hiện Quản trị Marketing

Quá trình vận hành hệ thống marketing chịu sự chi phối của bốn mục tiêu cơ bản: tối đa hóa mức độ tiêu dùng, khả năng lựa chọn mua hàng, sự thỏa mãn của người tiêu dùng và chất lượng cuộc sống. Nhiều người tin tưởng rằng mục tiêu của marketing nên nhằm vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phương tiện thích hợp nhất để đạt được điều đó là quan điểm marketing mang tính xã hội.

Người học Marketing cần phải xác định được Quản trị Marketing thực hiện theo một tiến trình bao gồm:
Phân tích cơ hội thị trường
Xác định thị trường mục tiêu ( đo lường và dự báo nhu cầu, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường )
Hoạch định chiến lược marketing
Triển khai marketing-mix
Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing.
Vì thị trường luôn thay đổi và không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại mà chỉ dựa vào những sản phẩm và thị trường đang có, nên nó phải điều tra nghiên cứu khách hàng, phân tích những biến đổi của môi trường, các xu hướng tiêu dùng, thái độ ứng xử của người mua, qua đó mà phát hiện các cơ hội và vận dụng vào hoạt động marketing của mình. Doanh nghiệp cần phải đo lường nhu cầu hiện tại, dự báo nhu cầu tương lai của thị trường về sản phẩm để quyết định qui mô kinh doanh và cách thức thâm nhập thị trường. Doanh nghiệp cũng phải phân đoạn thị trường theo những đặc điểm của khách hàng và chọn thị trường mục tiêu đủ sức hấp dẫn về qui mô, cơ cấu và phù hợp với khả năng marketing của doanh nghiệp. Đối với mỗi thị trường mục tiêu cần xác định vị trí của nhãn hiệu sản phẩm trong tâm trí khách hàng theo những thuộc tính có ưu thế đặc biệt so với đối thủ cạnh tranh. Trên cơ sở đó, hình thành một chiến lược marketing với những mục tiêu và marketing – mix phù hợp, ngân sách tương ứng. Cuối cùng doanh nghiệp cần phải tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing bằng cách xây dựng các chính sách hỗ trợ, triển khai các chương trình hành động cụ thể, các tiêu chuẩn kiểm tra và tiến hành những điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo thành đạt các mục tiêu marketing.

Ngành Marketing là một khoa học cung cấp một tập hợp kiến thức giải quyết những vấn đề:
Quan hệ giữa tổ chức với môi trường bên ngoài (marketing đối ngoại)
Quan hệ nội bộ (marketing đối nội).
Marketing là triết lý kinh doanh.
Marketing là toàn bộ công việc kinh doanh dưới góc độ kết quả cuối cùng,
Thành công trong kinh doanh không phải do người sản xuất, mà chính là do khách hàng quyết định.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *