Day: June 20, 2018

Quản trị marketing là gì

Quản trị marketing là gì?

June 20, 2018

1. Khái niệm Quản trị Marketing Quản trị marketing là “sự phân tích, kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển các chiến lược và chương trình marketing nhằm thực hiện các trao đổi mong muốn với thị trường mục tiêu để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp”. Quản trị Marketing bao gồm […]

Read More