Day: May 27, 2018

9 vai trò trong làm việc nhóm

Giải mã 9 vai trò trong làm việc nhóm

May 27, 2018

Khi một nhóm hoạt động hiệu quả nhất, bạn thường sẽ thấy mỗi thành viên đều có trách nhiệm rõ ràng. Quan trọng không kém, bạn cũng sẽ thấy tất cả các vai trò cần cho mục tiêu của nhóm đều được đảm nhận và thực hiện tốt. Nhưng thông thường, dù có các vai […]

Read More