Day: May 24, 2018

Kỹ năng bán hàng dành cho người mới

Kỹ năng bán hàng dành cho người mới bắt đầu

May 24, 2018

Có phải bạn đang cố thuyết phục quản lý phát triển một sản phẩm mới nhưng không được chấp thuận? Hay bạn muốn giới thiệu với phòng mình một phương pháp mới nhưng không được ủng hộ? Có thể bạn gặp khách hàng và có cơ hội bán được sản phẩm và vụ mới – […]

Read More